Skip to main content

Swatch & Art

Swatch & Art Collection

Swatch & Art CollectionSwatch & Art Collection

从诞生伊始,Swatch 就同当代艺术结下不解之缘。与现代流行艺术一样,Swatch 腕表的灵感来自流行文化,其本身也很快成为全球著名艺术家、音乐家和时装设计师的创意画板。